Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności Częstochowskie Forum Komunikacyjne. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Definicje

  1. Forum - serwis Częstochowskie Forum Komunikacyjne - zorganizowana, wyodrębniona funkcjonalnie część portalu komunikacja.czest.cz, służąca wymianie informacji i poglądów przez Użytkowników. #
  2. Użytkownik - osoba, która dokonała rejestracji w serwisie Częstochowskie Forum Komunikacyjne. #
  3. Administrator - osoba zarządzająca serwisem Częstochowskie Forum Komunikacyjne. #
 2. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu Częstochowskie Forum Komunikacyjne, forum internetowego znajdującego się pod adresem www.ckmkm.inds.pl/forum. Niniejszy regulamin wiąże wszystkich Użytkowników korzystających z Forum. #
  2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Forum w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz przyjmuje do wiadomości, że zakazane jest jakiekolwiek umieszczanie/prezentowanie treści zakazanych lub w jakikolwiek sposób naruszających prawa osób trzecich. #
  3. Dopuszcza się wprowadzanie kolejnych zmian, poszerzeń i uszczegółowień w regulaminie w zależności od bieżących wydarzeń, w tym i zagrożeń wobec Forum. #
  4. Obowiązującym językiem na Forum jest język polski. #
  5. Wszystkie konta powinny figurować pod nickiem stanowiącym sufiks imienia i nazwiska użytkownika w celu zapewnienia wysokiej kultury komunikacji na Forum. Dopuszcza się odmowę aktywacji konta niespełniającego tego wymogu. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zastosowanie inicjału nazwiska, ale wymaga to zezwolenia ze strony administracji forum. #
  6. O przynależności do grupy "Członkowie CKMKM" decyduje Administrator. #
  7. Każdemu działaczowi CKMKM przysługują uprawnienia do korzystania z zamkniętej części forum, a tematów tam poruszanych nie można omawiać na części ogólnodostępnej forum, chyba że zostanie on tam przeniesiony. #
  8. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie wykonać polecenia moderatora. #
 3. Zabronione jest publikowanie wpisów:

  1. nie zawierających merytorycznej treści, #
  2. niezgodnych z tematyką danego wątku dyskusji, #
  3. naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych, #
  4. obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi, #
  5. obrażających osoby publiczne oraz Użytkowników, #
  6. zawierających informacje niesprawdzone lub informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, #
  7. przyczyniających się do łamania praw autorskich, #
  8. zawierających linki (odnośniki) do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje, #
  9. sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, #
  10. o obraźliwym charakterze, bądź naruszających obowiązujące standardy etyczne, #
  11. prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich, #
  12. zawierających wulgaryzmy, #
  13. zawierających treści pornograficzne, #
  14. propagujących alkohol, #
  15. propagujących narkotyki i inne środki odurzające, #
  16. obrażających inne narodowości, religie oraz rasy ludzkie, #
  17. zawierających zdjęcia o rozmiarach większych niż 640x480 pikseli. #
 4. Zabronione jest:

  1. jakiekolwiek udostępnianie za pomocą Forum materiałów uzyskanych nielegalnie, bądź w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, #
  2. korzystanie/rejestracja z więcej niż jednego loginu. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego postanowienia jeden (lub więcej loginów Użytkownika) mogą zostać zablokowane przez Administratora, #
  3. udostępnianie danych umożliwiających korzystanie z loginu Użytkownika osobom trzecim, #
  4. rozpowszechnianie, bez zgody Administratora, reklamy w każdej postaci. #
 5. Po zgłoszeniu naruszenia prawa lub obowiązującego regulaminu moderatorzy mogą:

  1. wydawać zalecenia użytkownikom, co do korzystania z Forum w zgodzie z obowiązującym regulaminem, w tym określać zasady uczestnictwa na Forum, #
  2. udzielać ostrzeżeń widocznych w profilu oraz blokować użytkowników, którzy nie stosują się do zaleceń, jak również zasad określonych w regulaminie, #
  3. w przypadku powtarzających się naruszeń lub niestosowania się do poleceń moderatorów zablokować konto Użytkownika na stałe, #
  4. dostosować treść Forum, aby była zgodna z zasadami określonymi w Regulaminie poprzez: edycję wpisów, ich usuwanie oraz przenoszenie do innego działu Forum, #
  5. moderatorzy powoływani są przez Administratora. #